Contact Us

Kempur Microelectronics Inc.

     Zip Code :101312 
     Address  :4 Zhuyuan Street, Tianzhu Export Processing Zone
                  Shunyi District, Beijing China 
     Telephone:(01186) 010—80411531 
     Fax      :(01186) 010—64280424 
              : (01186) 010—80411531 
 
     E-mail:info@kempur.com 
     Web:http://www.kempur.com/